BELEIDSPLAN

INLEIDING

Een sponsorfietsevenement in juni 2009 is de aanzet geweest tot het ontstaan van ALSZeeland. Na 5 jaar tijd was ALSZeeland zodanig in bekendheid gegroeid, dat een duidelijke structuur gewenst was. Dit heeft in november 2014 geresulteerd in het oprichten van een eigen stichting, Stichting ALSZeeland.

 

MISSIE & DOELEN ALSZeeland

De volgende missie en doelen zijn in de bestuurvergadering van 25 februari 2015 vastgesteld voor Stichting ALSZeeland:

Missie

ALSZeeland zet zich in om ALS op de kaart te zetten en uiteindelijk voor altijd van de kaart te vegen.

Hoe gaat ALSZeeland dit aanpakken?

  • ALS onder de aandacht brengen van een breed publiek
  • Verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van de doelen van ALS Nederland. Dit is enerzijds voor onderzoek, snellere herkenning van ALS, kwaliteit van leven en begeleiding van patiënten en hun naasten. Anderzijds voor ondersteuning aan regionale ALS activiteiten.
  • Zeeuwse ALS dag. Een activiteit bieden voor betrokkenen bij ALS. Het doel is om een gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en elkaar tot steun te zijn.
  • Het behartigen van belangen van ALS patiënten op regionaal niveau.
  • ALS betrokkenen steunen. Het op een laagdrempelige wijze geven van adviezen en tips.
  • Door samenwerking te zoeken met partijen om voorgaande doelen te kunnen realiseren.

ORGANISATIE

Het bestuur van de stichting wordt sinds 2019 gevormd door:

David Sinke (voorzitter)
Hans Sinke (secretaris)
Corina Kerbert (penningmeester)
Rianne Blankenstijn (algemeen lid)

Het bestuur stuurt de overige vrijwilligers aan, onderhoudt contacten naar buiten, ontwikkelt (sponsor) activiteiten en helpt deze mede te organiseren.

 

BELONINGSBELEID

De stichting ALSZeeland werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen enkele bezoldigde functie noch voor het besturen van de stichting noch voor de organisatie van alle activiteiten.
Vrijwilligers en bestuursleden die in deze functie bij de uitvoering van hun taken kosten maken in het kader van activiteiten tbv ALSZeeland kunnen in overleg met het bestuur deze kosten vergoed krijgen. Hiervoor moet het declaratieformulier volledig worden ingevuld en eventuele betaalbewijzen worden meegeleverd. Ook andere, voor ALSZeeland gemaakte, kosten dienen via het declaratieformulier met betaalbewijzen aan het bestuur te worden voorgelegd en goedgekeurd.

 

FINANCIËN

Het bestuur beheert het vermogen van de Stichting dat vrijwel geheel is bestemd voor Stichting ALS Nederland voor onderzoek naar oorzaak en oplossing van ALS en voor de kwaliteit van ALS patiënten nu. Een klein deel wordt aangewend voor de dekking van niet-gesponsorde kosten van de door Stichting ALS Zeeland georganiseerde activiteiten en evenementen.

  • Het vermogen wordt opgebouwd uit
  • de opbrengsten van de door Stichting ALS Zeeland georganiseerde activiteiten en evenementen.
    schenkingen en donaties

Omdat onze missie is "ALS op de kaart, ALS van de kaart", heeft het beheer van de bijeen gebrachte gelden onze hoogste prioriteit. Wij willen hierin duidelijk en transparant zijn. Voor de balansen over de jaren 2017-2019 met financiële verslagen en de balans 2020 met staat van baten en lasten en de toelichting:
Balans 2017-2020
Financieel verslag 2017-2020